top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A efecto do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal  Alvarella Ecoturismo S.L. con CIF B-15723331 informa ao Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado CLIENTES cuia finalidade principal é o control, xestión e facturación dos clientes da empresa inscrito no R.X.P.D. (Rexistro Xeral de Protección de Datos).

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Alvarella Ecoturismo S.L. . Asemesmo, o non facilitar os datos personais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos, supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información de ditos servizos.
Dacordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Alvarella Ecoturismo S.L. con domicilio en Breanca 4-Doroña-Vilarmaior, 15615 A Coruña-ESPAÑA tendo implementadas tódalas medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS
O usuario que envía a información a Alvarella Ecoturismo S.L é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose Alvarella Ecoturismo S.L. de calquera responsabilidade ao respecto.
Os usuarios garantizan e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e se comprometen a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou suscripción.
Alvarella Ecoturismo S.L. non responde da veracidade das información que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuicios que poideran orixinarse polo uso de dita información.
Exonérase á Empresa de responsabilidade ante calquera daño ou prexuicio que poidera sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Alvarella Ecoturismo S.L. sempre que proceda de fontes alleas á empresa.

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS
Alvarella Ecoturismo S.L. non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN
Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en Breanca 4-Doroña-Vilarmaior 15615 A Coruña-ESPAÑA, ou a través de correo electrónico a xpena@telefonica.net xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO
O Usuario declara haber sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Alvarella Ecoturismo S.L. na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Alvarella Ecoturismo S.L. resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. En ditos supostos, Alvarella Ecoturismo S.L. anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á sua posta en práctica.

bottom of page